Over mij
Poppentheater
Peter Nobino
Hollost mysterie
Hotel de Kroon
De Graaf genealogie
Notenboom genealogie
historisch onderzoek
Fotoalbum
Sitemap


 
mail me: petra.50@live.nl

Al op 13 december 1630 wordt in verscheidene gerechtlijke archiefstukken geschreven over de kinderen van een Gerrit Oude Neel wiens land in Aarlanderveen ten Noorden is belend aan dat van Jacob Jacobsz Jonge Oom Jaap en Bouwen Jan Gijszoon. Dezelfde datum verkopen Michiel van der Hoeff, mr. Adriaen van Coowijck en Dirck van Schilperoord, weesmeesters van Delft, bij testament van Clara van Sparnwoude, weduwe van mr. Arent van der Meer, hoogheemraad van Delfland, secretaris van Delft, aangesteld over het beheer van haar nagelaten goederen, aan Cornelis Gerritsz Oudeneel de helft van 5 morgen 1 hond 3½ roeden weiland, strekkende van de Langeweg tot aan een blinde sloot, waarvan de helft is 2 morgen 3 hond en 51 roeden, belend ten Zuiden de rechte helftscheiding, ten Noorden de weduwe en kinderen van Gerrit Oudenelen. Koopsom 1140 gulden.

Op 12 december 1638 verkopen de erfgenamen van Abraham Roelen 1½ morgen land in de Noordeindsepolder aan Willem Gerrtitsz Oude Neel en aan Jonge Cornelis Gerritz Oud Neel een huis en erf met beplanting en 3 morgen land in de Noordeindsepolder van Aarlanderveen. Hij koopt ook nog een perceeltje teelland in de Nakoop en een perceeltje teelland, alles voor de koopsom van 3788 gulden. Op 22 maart 1667 staat in de protocollen van Aarlanderveen 1666-1671 te lezen dat de erfenis verdeeld van de goederen van Cornelis Maerten Heijnen. Erfgenamen zijn z’n zoon Thonis Cornelis Maertensz Heijnen en dochter  Marritje Cornelis Maertensz Heijnen, getrouwd met Willem Gerritsz Oudeneel. Andere erfgenamen zijn z’n  kleinkinderen, Marritgen Willemsdr Oudeneelen (getrouwd met Pieter Cornelis van der Moolen), Gerrit Willemsz Oudeneel, Maerten Willemsz Oudeneel en Brechgen Willemsdr Oudeneel (getrouwd met Cornelis Cornelisz Crijger. Thonis Cornelis Maertensz valt ten deel 3 morgen hooiland in de Noordeinderpolder van Aarlanderveen, strekkende van de Molenwetering tot aan de Kortsteekterkade enz., en de voornoemde comparanten behouden samen nog een huis en erf onder Nieuwkoop. Hierna volgt de deling der nalatenschap van hun ouders.

Gerrit Willemsz Ouweneel valt ten deel een huis, erf, berg, schuur en beplanting met daarachter gelegen land, strekkende van de dijk tot in de Molenwetering, belend ten noorden Maerten Cornelisz Stichter en ten zuiden de weduwe van Heijndrick Sael; een perceel veenland genaamd "de Bancken", strekkende van het toebedeelde land van Cornelis Crijger tot aan het land van Thonis Cornelis Maertensz, een perceel veenland in de Noordeinderpolder, strekkende van de kinderen van Cornelis Pietersz van Sijl tot aan het land van voornoemde kinderen.

Maerten Willemsz Ouweneel erft een huis en erf in het dorp Aarlanderveen strekkende van de dijk tot aan het land van Machtelt Womboutsdr enz., en een perceel weiland in de Noordeindsepolder ten Noorden van Jan Cornelisz Neuteboom, een perceel hooiland strekkende van het land van Dirk Jonge Broer tot in de Molenwetering, een perceel teelland bij de Aardijk strekkende uit de Molenwetering tot het teelland enz..

Marritje Willemsd Ouweneel en Pieter Cornelis van der Moolen erven een huis en land, strekkende van de Aarlanderveensedijk tot aan het land van Arie Drcksz van der Horst en ten Noorden van Machtelt Womboutsdr, verder een perceel teelland met schuur, strekkende van Thonis Cornelis Maertensz Heijnen tot aan diens verder land en een perceel teelland, strekkende van het land van Thonis C.M. Heijnen tot in de Molenwetering.

Brechgen Willemsdr Ouweneel en Cornelis Cornelisz Crijger erven een perceel land met henneptuin, strekkende van de Aarlanderveensdijk tot het land van Matthijs Cornelis Sael, een perceel veenland, strekkende van het land van Thonis C.M. Heijnen tot de ‘Bancken’ en nog een perceeltje genaamd "Snelle", strekkende van het land van Heijndrick Joosten Verlans tot in de wetering, belend ten noorden de wetering en ten zuiden Jan Salomonsz van Swanenburch.

Het is niet bekend wanneer en waar Willem Geritsz is getrouwd maar met bijna zekerheid is hij de vader van Evert, Dirk, Maartje, Neeltie, Teunis, Maarten en Cornelis. In de archieven van de weeskamer staat dat op 17 september 1656 Jan Cornelis Ouweneel alias Neuteboom de weeskamer ontlast van zijn oom van vaderszijde Willem Gerrits Neuteboom en van zijn moederszijde Cornelis Cornelisd Vermij. Op 3 februari 1665 neemt  Jan Cornelis Neuteboom een doos met inhoud mee uit het weeshuis.

Op 5 mei 1667 verkopen de erfgenamen, Thonis Cornelis Maertensz voor één helft en Gerrit Willemsz Ouwenelen, Pieter Cornelisz van der Moolen, getrouwd met Marritge Willemsdr Ouwenelen, mede opkomend voor Maerten Willemsz Ouwenelen en Cornelis Cornelisz Krijger, getrouwd met Brechgen Willems Ouwenelen aan Crijstiaen Cornelisz van der Aer 2 morgen hooiland, genaamd het Hellenaarweer, in de Noordeinderpolder van Aarlanderveen, strekkende van de Aardijk tot aan het land van eerstgenoemde comparant, belend ten noorden Crijstiaen Cornelisz zelf en ten zuiden Pieter Jansz Lindenburch. Koopsom 1.235 gulden.

Op 23 april 1667 verkopen Gerrit-, Maerten Willemsz Neuteboom, Pieter Cornelisz van der Moolen, getrouwd met Merritgen Willemsdr en Cornelis Cornelisz Crijger, getrouwd met Brechjen Willemsdr aan Ghijsbert Pietersz van Dam, wonende te Oudshoorn, 2 morgen 50 roeden land in de Grote polder, strekkende van Claes Claesz tot Dirck Willemsz Lelijvelt en de kinderen van Jan Jansz Vermij, belend ten zuiden Pieter Dircxsz Verlaen en ten noorden de kinderen van oude Dirck Dircxsz Joor. Koopsom 950 gulden. Schuldbrief geroijeerd 26-01-1669.

Dus zo wonen er nadien in Aarlanderveen behalve de tak van Jan Cornelis Neuteboom ook de tak van Willem Gerritsz Ouweneel met de achternaam Neuteboom. Na het overlijden van zijn zus Marritge wordt hij via regest op 21 januari 1668 als oom benoemd tot bloedvoogd over haar 4 kinderen, Annitge (10), Neeltgen (8), Pietgen (5) en Cornelis 4 jaar. Hun vader verplicht zich hen op te voeden tot de leeftijd van 20 jaar, waarna elk kind 50 gulden ontvangt en elk meisje een gouden ring, de zoon de geldwaarde ervan en ieder een passend uitzet.

voor genealogie zie:

http://www.home.versatel.nl/notenboom3

Jan Notenboom 1812-1903
Mijn grootouders Jan Notenboom en Margaretha Schellaars

Op 30 mei 1704 tonen Dirck Gerritszn Neuteboom en Neeltje Cornelisd Crijger de weeskamer hun bewijs van geboorte van 15 January 1688, en ontslaat hun van hun verplichting.

Doopgetuigen bij de geboortes van de kinderen van Gerrit Meertenszoon Neuteboom en Lijstbeth Teunisse Baas kunnen enigszins bewijzen leveren voor oudere familiebanden. Uit haar eigen familie zijn het Claas-, Annitje-, Jan-, Aagje- en Gerrit Teunisse, waarschijnlijk broers en zusters.

Andere getuigen zijn, Cornelis Dirkszoon Neuteboom, Willempje Gijsse van Leeuwen (=sinds 1713 vrouw van Teunis Gerritszoon Neuteboom), Gerrit Teunisse Neuteboom (=zoon van Teunis en Willempje, 1748 gehuwd met Nelligje Jacobse van de Zaal), Wilempje Gerrits van Reusse, Maarten Teunisse Neuteboom(=? Zoon van Teunis en Willempje), Gijsbert Janszoon Taat (=sinds 1740 man van Margje Teunisse Neuteboom, dochter van Willempje en Teunis), Marrigje Maartens Neuteboom (=zus), Sijmen Corneliszn van Leeuwen en Neeltje Gerrits Neuteboom.

Bij de dopen van kinderen van Cornelis Dirk en Margje Cornelis van der Vlugt, zien we Meerten Gerritszoon Neuteboom als getuige.

Bij de dopen van kinderen van Gerrit Teunis Neuteboom en Nelligje Jacobse van de Zaal, zien we wederom Gijsbert Janszn Taat, Willempje Gijsbert van Leeuwen (ook wel met de achternaam van Reusse of van Werven en Cornelis (of Crelis)  Dirkszn Hogeveen. Deze laatste zou verward kunnen zijn met Cornelis Pieterszn Hogendijk, sinds 1723 echtgenoot van Neelte Willemsdr Neuteboom.

Bij de dopen van zus Neeltje Maartens Neuteboom en Willem Cornelis van Schaik zien we, Meerten Neuteboom, Annetje Meertens Neuteboom, Marijtje Maartens Neuteboom (sinds 1749 vrouw van Pieter Cornelis Poelgeest) en Grietje Cornelisdr van Rijn (sinds 1732 vrouw van Maarten Willemszn Neuteboom).

Bij de dopen van zus Marijtje Maartensdr en Pieter Corneliszn Poelgeest zien we, Maarten Willemszn Neuteboom (sinds 1722 man van Geertje Pieterszn van Leeuwen), zus, Neeltje van Schaik-Neuteboom, Arij Pieterszn van Leeuwen, Maria Arijsdr van Leeuwen en Dijna Jansdr van Egmond.

Bij de dopen van Marge Teunisdr Neuteboom en Gijsbert Janszn Taat zien we, Willempje Gijsdr van Leeuwen, Gerrit Janszn-, Arij Janszn-, Gerritje Jansdr Taat, Gerrit Teuniszn Neuteboom en Willempje Gerrits van Reusse.

Uit deze misschien verwarrende informatie maken we een familieschets; Broers en zusters

Gerrit Maartenszn    X 1741 Lijsbeth Teunisdr Baas

Neeltje Maartensdr  X 1747 Willem Corneliszn van Schaik

Marijtje Maartensdr X 1753 Pieter Corneliszn Poelgeest

Annetje Maartensdr X 1755 Arnoldus Willemszn Luijk

Marrigje Maartensdr X Sijmen Corneliszn van Leeuwen

In de gegevens van de andere doopgetuigen herkennen we ooms en tantes;

Maarten Gerritszoon X 1715 Annetje Groen in ’t  Wout – 1720 M. Groen – 1735 M. Jonckhart

Teunis Gerritsz   X 1713 Willempje Gijsdr van Leeuwen

Dirk Gerritsz        X 1703 Neeltje Cornelisdr Krijger – 1716 Neeltje Pietersdr Lansman

Neeltje Gerritsdr X 1712 Klaas Pieterszn v.d. Pijl (overleden 4.2.1739 als van Pijlen)

Gerrit Willemsz Neuteboom (ca 1650- ca 1700) is dus de vader van Maarten Gerritszoon Neuteboom 1685-1749 die op 30 april 1715 te Vriesekoop trouwt met Annetje Pieterse Groen in 't Wout, na haar overlijden hertrouwd hij te Alphen aan de Rijn 29 april 1720 met Marijtje Hendrix Groen en na haar overlijden hertrouwd hij te Aarlanderveen op 27 juni 1735 Marijtje Cornelis Jonckhart, overleden op 30 april 1739. Ondanks dat er geen dopen van eventuele kinderen uit deze 3 huwelijken zijn gevonden neem ik met grote zekerheid aan dat mijn bewezen oudste voorvader Gerrit Maartenszoon Neuteboom (ca.1720-1771) zijn zoon is. Deze geeft aan in Vriesekoop en Leimuiden geboren te zijn tijdens zijn huwelijk te Aarlanderveen op 15 januari 1741 met Lijsbeth Teunisse Baas, geboren te Kudelstaart. Uit dit huwelijk worden 3 kinderen geboren, Antje, Teunis en Marrigje. 

Teunis Gerritszoon Noteboom 1744-1809 trouwt te Aarlanderveen op 13 mei 1787 met Klaasje den Hartog 1762-1838. Tijdens dit huwelijk werden 3 kinderen erkend die al waren geboren. Een van hen was o.a. Gerrit Teuniszoon Noteboom 1781-1848 geboren die als landarbeider trouwt te Gouda op 1 december 1805 met Marrigje van der Voorn 1768-1836. Ze wonen met hun twee zonen Klaas en Jan aan de Lazaruskade in huis bij weduwe Hornius. 

Lange tijd kon ik nergens in de archieven het overlijden vinden van Gerrit Teuniszoon maar vond uiteindelijk een tweede huwelijk van hem als Gerrit Den Hartog, veenbaas en onechte zoon van Claasje. Hij trouwt te Gouda  op 8 februari 1837 met pijpmaakster Catharina Adriana Hornus, weduwe van Jan Steenwinkel, in leven pijpenfabrikeur. Hij staat echter later in het bevolkingsregister met de achternaam Nooteboom. In huis wonen ook Catharina Steenwinkel, Christina en Gerrit Hornus en Jan Nooteboom. Op 2 mei 1844 bevalt de tweede vrouw van Gerrit van dochter Geertrui Hendrika Adriana Johanna, en vreemd genoeg staat in de akte dat de moeder ongehuwd is.

Jan Noteboom (1812-1903) trouwt te Bodegraven op 3 januari 1835 met Aafje Hogenes (1805-1866), en het echtpaar krijgt 5 kinderen die het overleven. De oudste zoon Arie trouwt tweemaal en bij zijn tweede huwelijk wordt zijn achternaam van Nooteboom verandert in Notenboom. Zijn broer Pieter Klaas Notenboom (1851-1916) trouwt te Schiedam 10 december 1879 als brandersknecht met Petronella Schoel (1860-1948). Hun zoon Jan Notenboom (1885-1973) trouwt te Rotterdam als winkelier op 13 december 1912 met de schippersdochter Margaretha Schellaars (1884-1976). Hun zoon Pieter Klaas Notenboom is mijn vader getrouwd met Johanna Maria de Graaf.